Dental WorldVoorwaarden

Verkoopvoorwaarden, dienstenvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van Dental World te Wijchen

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, diensten en leveringen door Dental World aan haar afnemers. Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slecht van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn geaccordeerd. De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het verstrekken van de order aan Dental World. De toepasselijkheid van voorwaarden afkomstig van de afnemer wordt uitgesloten, tenzij deze voorwaarden door Dental World uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Alle mondelinge en schriftelijke offertes (ook indien gedaan door middel van door Dental World uitgegeven prijsbladen. Prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven of welke andere wijze ook) zijn geheel vrijblijvend. Afspraken, verklaringen en toezeggingen van onze vertegenwoordigers en andere medewerkers verbinden ons slecht na schriftelijke bevestiging door de directie van Dental World. Pas door schriftelijke bevestiging door Dental World van de door afnemer verstrekte order komt de overeenkomst met afnemer tot stand.

 

Artikel 3. Prijzen en prijsopgaven

Alle prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, de overeengekomen prijs is altijd exclusief BTW en gebaseerd op de per de datum van de orderbevestiging geldende lonen, vrachttarieven, wisselkoersen, in- en uitvoerrechten, belastingen, enz. In geval deze kosten tussen de datum der orderbevestiging en het tijdstip van levering stijgen, heeft Dental World het recht om de overeengekomen prijs met het bedrag der kostenstijging te verhogen.

 

Artikel 4. Levering

Nieuwe zaken boven een bedrag van € 100,– worden franco huis geleverd door Dental World, bij reparatie worden de ophaalkosten in rekening gebracht en de retourkosten komen voor rekening van Dental World, indien reparatie onder de € 50,– uitkomt worden ook de retour verzendkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 5. Levertijd

De levertijd wordt slecht bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere overeenkomst mocht voortvloeien. De levertijd gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging, doch niet voordat Dental World van de afnemer alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens heeft ontvangen. Indien ten tijde van de orderbevestiging de afnemer aan Dental World enige betaling verschuldigd is, begint de levertijd pas te lopen op de dag waarop Dental World deze betaling heeft ontvangen. De levertijd eindigt op het moment waarop de goederen het magazijn van Dental World verlaten met bestemming afnemer.

 

Artikel 6. Betaling

  1. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, dient de betaling zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Na verloop van de betalingstermijn wordt de afnemer geacht van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. Hij zal als dan een rente verschuldigd zijn van 2% boven het per datum van te late betaling geldende promesse-disconto van de Nederlandse Bank inclusief de gebruikelijke toeslagen, onverminderd het recht van Dental World om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten zolang betaling achterwege blijft en onverminderd het in artikel 7 lid 3 juncto artikel 8 bepaalde.

 

Artikel 6. Betaling vervolg

  1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten –zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke-, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen, komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het factuurbedrag, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, en zullen tenminste € 1.250,00 bedragen. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door Dental World in handen van haar advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Dental World afzonderlijk worden gefactureerd.
  2. Indien aan twee of meer partijen gezamenlijk wordt verkocht, geleverd zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht

  1. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering, onverminderd het in artikel 5 bepaalde, is aan Dental World’s eventuele verplichting tot vergoeding van de schade volledig voldaan door levering alsnog van hetgeen door de afnemer is gekocht. Voor het geval levering alsnog onzerzijds niet meer mogelijk is, is aan onze verplichting tot schadevergoeding volledig voldaan door betaling van de werkelijke door de afnemer gemaakt onkosten tot een maximum van 50% van de koopsom.
  2. Alle andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanspraken jegens Dental World, de aansprakelijkheid uit garantieverplichtingen te boven gaande, zijn uitgesloten. Dental World is derhalve in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade zoals schade ten gevolge van of verband houdende met bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere beroeps- ,bedrijfs- of productaansprakelijkheidschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook. Voorts is Dental World in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het niet deugdelijk presteren van personeel van Dental World of goederen door Dental World geleverd.
  3. Indien Dental World door overmacht verhinderd is te leveren, zal zij bevoegd zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel de uitvoering van de order op te schorten zonder enigerlei schadevergoeding verschuldigd te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten Dental World’s schuld. Als overmacht zullen onder meer in elk geval gelden: oorlog, breuk van machines en gereedschappen en andere bedrijfsstoornissen, het om welke reden dan ook niet of niet tijdig voldoen door onze leveranciers aan hun leveringsverplichtingen, brand, werkstaking, transportmoeilijkheden, maatregelen en beschikkingen van overheidsorganen, inclusief het niet verlenen van benodigde vergunningen.
  4. De afnemer vrijwaart Dental World voor alle aanspraken, daaronder die terzake van product aansprakelijkheid, van derden tegenover wie Dental World zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen, voor zover die aanspraken uitgesloten zouden zijn, indien die derden aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.

 

Artikel 8. Ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan één of  meer van zijn uit deze overeenkomst of uit enige andere met Dental World gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging en liquidatie van het bedrijf van afnemer, alsmede bij gerechtvaardigde vrees dat afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen tegenover Dental World zal kunnen voldoen, is Dental World gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order te annuleren respectievelijk de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks ter keuze van Dental World. Annulering, ontbinding of opschorting laten onverlet de overige recht van Dental World, in het bijzonder om van de afnemer vergoeding van de schade te vorderen die Dental World als gevolg van de (voortijdige) beëindiging der overeenkomst lijdt.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Dental World tot de koopsom volledig is betaald. Voor de betaling is de afnemer derhalve niet bevoegd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, -al dan niet tot zekerheid- te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren. In geval van niet tijdige of niet volledige betaling kunnen de zaken terstond en zonder rechterlijke tussenkomst door Dental World worden teruggehaald; afnemer machtigt  Dental World reeds nu deze zaken dan terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te (doen) betreden. De afnemer is verplicht de zaken, zolang ze nog eigendom van Dental World zijn, op eigen kosten te verzekeren tegen brand, diefstal, storm- en waterschade enzovoorts en als een goed huisvader te beheren. Van beschadiging of tenietgaan van de zaken dient Dental World alsmede de verzekeraar terstond in kennis te worden gesteld. Op eerste verzoek van Dental World verbindt afnemer zich om dan zijn eventuele vordering op zijn verzekeraar een zodanig gedeelte te cederen aan Dental World als correspondeert met de factuurwaarde van de bij de verzekerde schade betrokken zaken door Dental World geleverd, zulks op straffe van een boete van € 500,00 per dag bij niet-medewerking. Indien de afnemer de (nog) niet betaalde zaken, ondanks Dental World verschuldigde, zulks op straffe van een boete van € 500,00 per dag bij niet-medewerking.

 

Artikel 10. Garantie

Tenzij in de orderbevestiging anders of nader is bepaald, garandeert Dental World de deugdelijkheid en het functioneren van de goederen voor een periode van zes maanden te rekenen vanaf de datum van feitelijke aflevering, met dien verstande dat Dental World de deugdelijkheid en het functioneren van de bewegende (onder)delen van de goederen garandeert voor de duur van drie maanden. Voor zover de goederen of (onder)delen van de goederen door Dental World zijn betrokken van derden, strekt de garantie zich niet verder uit dan tot de garantieverplichtingen van deze derden. De garantie strekt zich niet uit tot lampen, glasproducent, bestanddelen van rubber en kleurbestendigheid. Vorderingen uit hoofde van garantie dienen binnen 8 dagen na constatering van het gebrek of de tekortkoming door de afnemer schriftelijk bij Dental World te worden ingediend. Dental World zal uit hoofde van de garantie naar eigen keuze de goederen of (onder)delen herstellen of vervangen met dien verstande dat de garantietermijn met betrekking tot de herstelde of  vervangen goederen of (onder)delen niet wordt verlengd. De garantiewerkzaamheden zullen ter plaatse worden verricht tenzij Dental World de werkzaamheden in haar werkplaats of elders wenst uit te voeren. Te vervangen goederen of (onder)delen worden weer eigendom van Dental World. De in verband met de nakoming van de garantieverplichtingen te maken vervoerskosten zijn voor rekening van Dental World.

Aan de garantie kunnen geen aanspraken worden ontleend indien:

– zich gebreken openbaren of storingen optreden welke geheel of gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan een onzorgvuldige of ondeskundige behandeling van de goederen door de afnemer, diens personeel of derden. Onder behandeling wordt hier ook verstaan het niet aansluiten of monteren van goederen volgens de schriftelijke instructies van Dental World;

– De goederen voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij zijn bestemd of de schriftelijke bedieningsvoorschriften van Dental World niet in acht worden genomen;

– Bij het ontstaan van storingen en gebreken niet al het mogelijke is gedaan om de schade te beperken;

– De afnemer zelf werkzaamheden aan de goederen verricht of veranderingen aanbrengt dan wel door derden laat verrichten of aanbrengen zonder schriftelijke goedkeuring van

Dental World.

 

De aanspraken uit hoofde van de garantie kunnen ook worden uitgeoefend door de afnemers van wederverkopers mits de datum van feitelijke aflevering onverwijld en schriftelijk aan Dental World is medegedeeld.

 

Artikel 11. Retourzendingen

Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten en het vervoersrisico aan de zending verbonden voor rekening van de afnemer. Retourzendingen, die het gevolg zijn van foutieve bestelling door de afnemer, worden na aanvaarding gecrediteerd onder inhouding van 10% van het factuurbedrag voor de gemaakte kosten met een minimum van € 25,00 per geval. Bij eventuele retourzendingen dient afnemer altijd te adresseren aan het magazijnadres van Dental World met een paklijst voorzien van factuurnummer en factuurdatum, waarmede de desbetreffende goederen zijn geleverd.

 

Artikel 12. Geschillen

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van levering aan het buitenland en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen, worden beheerst door het Nederlands Recht. Niet van toepassing zijn: de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien of met deze overeenkomst verband houden, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem, tenzij Dental World de voorkeur mocht geven aan de bevoegde Rechter ter plaatse van de vestiging van afnemer.